Başkent Doğalgaz Haksız Gaz Kesintisi Ve Hukuk Tanımama!

Ergun Ergun 1 yıl önce

Başkent Doğalgaz şirketi hiç borcum yokken 2018 yılında gazımı kesti. Nedeni 2007 yılında taktıkları elektronik sayaç ile mekanik sayaç uyuşmadığı için 11 yıldır harcanan gaz daha fazlaymış... Diye gelip 11 yıl sonra aniden eskiye dönük 41000 TL borç çıkardılar. Ben Tüketici Mahkemesi'ne başvurdum tedbir kararı aldırdım, mahkeme kararınını da tanımıyorlar. EPDK bu firmanın halkı adeta ezdiğini bilmelidir, böyle hukuksuzluk olmaz. EPDK, başkent Gaz firmasının Gaz Dağıtım Sözleşmesine uygun davranmadığını T.C. vatandaşları üzerinde hukuk dışı eylemler yaptığını bilmelidir. Başkent Doğalgaz hukuk bölümü Tüketici Mahkemesi kararını tanımamak için her yola başvurabiliyor, gazı kesip kendi kendine ortaya attığı afaki ve ölçüsüz bir paranın ödenmesini isteyebiliyor.

Kendisine ben neden arızalı sayacı aboneye monte ettim demiyor, vatandaşın yakasına sarılıp canını almaya çalışıyor. Benim gördüğüm ve duyduğum meydanlarda bu ülkeyi kurtarmak için canını veren T.C. Vatandaşları bu firmanın hukuksuzlukları ile mücadele edemiyor. EPDK bu firmaya T.C. Hukukunu, tüketici hukukunu ne zaman hatırlatacak acaba, yoksa bu firma kendi bildiği gibi yıllarca daha bu despot eylemlerine devam edecek mi?

  • - Görüntüleme

Cevaplar

Sayın Abonemiz; Söz konusu talebinize ilişkin, Bilgi Edinme başvurunuz incelenmiştir. Başvurunuza konu mahkeme kararı ile verilen ihtiyati tedbir kararına ilişkin yasal düzenlemeler aşağıdaki şekildedir; Hukuk Muhakemeleri Kanunu; MADDE 393- (1) İhtiyati tedbir kararının uygulanması, verildiği tarihten itibaren bir hafta içinde talep edilmek zorundadır. Aksi hâlde, kanuni süre içinde dava açılmış olsa dahi, tedbir kararı kendiliğinden kalkar. (2) Tedbir kararının uygulanması, kararı veren mahkemenin yargı çevresinde bulunan veya tedbir konusu mal ya da hakkın bulunduğu yer icra dairesinden talep edilir. İlgili mahkeme kararı 12.07.2018 tarihli olup uygulanması için kararın Şirketimize tebliği yeterli olmamakta, tarafınızca icra dairesi aracılığı ile uygulanmasının talep edilmesi gerekmektedir. Şirketimize şahsınız, avukatınız yahut icra dairesi vasıtası ile ulaşmış bir talep bulunmamaktadır. Yukarıda açıklanan sebeplerle; 19.07.2018 tarihinde söz konusu tedbir kararı kanun hükmü uyarınca kendiliğinden ortadan kalktığından uygulanması mümkün değildir. Tarafınıza tahakkuk ettirilen borca ilişkin olarak yapılan taksit anlaşması neticesinde adresinize gaz arzı sağlanmıştır. Bilgilerinize sunarız Saygılarımızla BAŞKENTGAZ

profile-icon Ergun 1 yıl önce

Sayın Yetkililer, Mahkeme kararını uygulayınız, gaz akışını sağlayınız ve mahkemenin sonucunu bekleyiniz. Bir aboneye 11 yıl öncesine dönük, haberi bile olmadığı fahiş miktarlı bir borç çıkarıp, buna istinaden gazını kesip, anayasal haklarını askıya alamazsınız, nitekim mahkeme gaz'ı kesemeyeceğinizi size ihtaren bildirmiştir, tekrar tekrar bu kararı uygulatmak için icra ayrıca yoluna gitme zorunluluğu yoktur, mahkeme kararı kesindir, size direk olarak tebliğ edilmiştir ve geciktirmeden uygulamanız gerekir. Havalar soğumuştur, ev ısınma ihtiyacı vardır ve evde bulunan insanlar hastalanmaya başlamışlardır. Ayrıca yemek, banyo vb... İhtiyaçlarımızı da karşılayamamaktayız, bunların karşılanması anayasal hakkımızdır. Ayrıca satın almış olduğumuz 762,400 Kredimiz bulunmakta iken bunu kullanmamız da engellenmektedir. Parasını ödediğimiz bu kredimizi kullanmamıza da engel olmaktasınız. Borcumuz olmadığı halde ( ki 11 yıldır kontör kredi satın alıp bunu sayaca yükleyerek gaz kullanmaktayız ) kendinizce bir borç çıkarıp anayasal hakkımız olan ısınma, barınma ve temel ihtiyaçlarımızı karşılamamızı engellemek her şeyden önce insan haklarına aykırıdır. Yönetim Kurulunuz başta olmak üzere, bu konu ile ilgili olan herkesin görevini kötüye kullanmadan icra etmesini beklemekteyiz, Tüketici mahkemesinin nihai kararını beklemek zorunda olduğunuzu tekrar hatırlatır, bu süreç içinde de mahkeme kararına uygun olarak gaz akışının sağlanmasını beklemekteyiz.

Sayın Abonemiz; Söz konusu talebinize ilişkin, Yargı yetkisi Madde 9 – Yargı yetkisi, Türk Milleti adına bağımsız ve tarafsız mahkemelerce kullanılır Mahkemelerin bağımsızlığı Madde 138 – Hâkimler, görevlerinde bağımsızdırlar; Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdanı kanaatlerine göre hüküm verirler. Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hâkimlere emir ve talimat veremez; genelge gönderemez; tavsiye ve telkinde bulunamaz. Görülmekte olan bir dava hakkında Yasama Meclisinde yargı yetkisinin kullanılması ile ilgili soru sorulamaz, görüşme yapılamaz veya herhangi bir beyanda bulunulamaz. Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez. Halihazırda yargıya intikal etmiş bir konu hakkında yorum/cevap verilmesi uygun görülmemiş olup, yargılama sonucunda verilecek karara Şirketimizce Türk hukukuna bağlı her gerçek ve tüzel kişice olması gerektiği gibi riayet edilecektir. Haksız ve hakaret içeren ifadelerinize karşı Şirketimiz yasal haklarını saklı tutmaktadır. Bilgilerinize sunarız Saygılarımızla BAŞKENTGAZ

Sayın Abonemiz; Konu ile ilgili detaylı bilgi ( İletişim-Tesisat - Sayaç –Sözleşme hesap numarası ) iletmeniz halinde tarafınıza yardımcı olunacaktır. Bilgilerinize sunarız Saygılarımızla. BAŞKENTGAZ

counter-icnSizin de benzer bir şikayetiniz varsa
  • Yorum yazabilmek için ya da .

İlginizi Çekebilecek Diğer Konular

İlginizi Çekebilecek Diğer Şikayetler